<kbd id='SswY93tVwZbn8ll'></kbd><address id='SswY93tVwZbn8ll'><style id='SswY93tVwZbn8ll'></style></address><button id='SswY93tVwZbn8ll'></button>

    海峡股份:公司[gōngsī]章程(2017年8月)_88老虎机官网

    日期:2018-10-30 / 人气: / 来源:

     海南海峡航运股份公司[gōngsī]

      章 程

      目 录

     章 总 则 ........................................................................................................................................ 2

     第二章 谋划宗旨。和局限 ........................................................................................................................ 3

     第三章 股 份 .......................................................................................................................................... 4

      节 股份刊行 ........................................................................................................................ 4

      第二节 股份增减和回购............................................................................................................. 4

      第三节 股份转让 .......................................................................................................................... 6

     第四章 股东和股东大会。 ........................................................................................................................ 6

      节 股东 .................................................................................................................................... 6

      第二节 股东大会。的划定....................................................................................................... 9

      第三节 股东大会。的召集............................................................................................................. 11

      第四节 股东大会。的提案与通知................................................................................................. 12

      第五节 股东大会。的召开............................................................................................................... 14

      第六节 股东大会。的表决和决定................................................................................................. 17

     第五章 董事会 ...................................................................................................................................... 21

      节 董事 .............................................................................................................................. 21

      第二节 董事 ........................................................................................................................ 24

      第三节 董事会 .......................................................................................................................... 28

     第六章 党委[dǎngwěi] .......................................................................................................................................... 33

     第七章 司理及治理职员....................................................................................................... 35

     第八章 监事会 ...................................................................................................................................... 37

      节 监事 ................................................................................................................................ 37

      第二节 监事会 ............................................................................................................................ 37

     第九章 财政管帐[kuàijì]制度[zhìdù]、利润[lìrùn]分派和审计。........................................................................................... 39

      节 财政管帐[kuàijì]制度[zhìdù] .................................................................................................................. 39

      第二节 审计。 ........................................................................................................................42

      第三节 管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的聘用.....................................................................................................42

     第十章 通知和告示 ..............................................................................................................................43

      节 通知 ................................................................................................................................43

      第二节 告示 ................................................................................................................................44

     第十一章 归并、分立、增资、减资、驱逐和清理...........................................................................44

      节 归并、分立、增资和减资.............................................................................................44

      第二节 驱逐和清理 ..................................................................................................................45

     第十二章 修改[xiūgǎi]章程 ..............................................................................................................................47

     第十三章 附则 ......................................................................................................................................47

      章 总 则

    作者:88老虎机官网